Håndbog i Cykelstiinspektion

Med støtte fra Cykelpuljen 2010 har Dansk Cyklist Forbund udgivet “Håndbog i cykelstiinspektion”. Håndbogen er skrevet af Pablo Celis fra konsulentfirmaet Celis Consult og Erik Bølling-Ladegaard fra Cyklistforbundet.

Cykelstiinspektion er en metode til at foretage en systematisk og periodisk tilbagevendende vurdering af alle fremkommeligheds og sikkerhedsforhold på eksisterende vej- og stianlæg. Formålet med at gennemføre en cykelstiinspektion er:

  • At påpege fejl og mangler som giver anledning til at gennemføre større eller mindre tiltag på eksisterende cykelstier og -ruter.
  • At rette op på mangelfuld drift og vedligehold.
  • At bidrage til forbedret kendskab blandt aktørerne i kommunen omkring cykeltrafikkens funktion i et trafiksystem og for cykeltrafikkens særlige problemer og krav.
  • At bidrage til en konstruktiv dialog mellem kommunens vejteknikkere på forskellige niveauer og mellem kommunen og brugerne.
  • At give et bedre grundlag for at gennemføre prioriteringer gennem større konsistens og sammenlignelighed i beslutningsgrundlaget.
  • At give et samlet grundlag og faglig basis for planlægning af udbygning og vedligehold at cykelstinettet.

På baggrund af registreringerne udarbejdes der med inspektionen en prioriteringsmodel for udbedringen af fejl og mangler på eksisterende anlæg. Cykelstiinspektionen retter sig både mod driftstiltag med kortere udbedringstider og større eller mindre anlægstiltag, hvor udbedringerne måske har et lidt længere tidsperspektiv. Konstaterede problemer i inspektionen kan således i princippet afhjælpes med det samme, løbende over driften eller indgå i en prioritering af fremtidige anlægsarbejder.

Håndbogen skal give alle embedsmænd, rådgivere og andre beskæftiget med udformning og vedligeholdelse af cykelfaciliteter en grundlæggende viden omkring de små detaljers betydning for fremme af cykeltrafikken samt et redskab til systematisk at foretage en registrering og udbedring af uhensigtsmæssighederne.

Med andre ord skal håndbogen i sidste instans være med til at skabe de bedste betingelser for cyklisterne. At sikre gode, jævne og farbare stiforbindelser har en enorm betydning for at fastholde eksisterende cyklister. Og for at tiltrække nye.

 

 

 

 

 

Find inspiration her

Her kan man som inspiration downloade en inspektionsrapport gennemført i Helsingør Kommune.

Inspektionen i Helsingør Kommune har blandt andet fungeret som test til udarbejdelsen af Håndbog i cykelstiinspektion.

 

 

Find inspiration her

Her kan man som inspiration downloade en inspektionsrapport gennemført i Helsingør Kommune.

Inspektionen i Helsingør Kommune har blandt andet fungeret som test til udarbejdelsen af Håndbog i cykelstiinspektion.